Roy & Flossie Thurston " 50" Th Wedding Anniversary - Roy Thurston