TURNER/JEFFRIES FAMILY REUNION 2014/ATLANTA GA. - Roy Thurston